salutation

salutation, n.


grēting/groeting (f. ō) > a.m. greeting ♦ grētingword (nt. a) ♦ hālettung/hǣlettung, v.h.a. heilizunga {f. ō}. mot(s) de salutation grētingword (nt. a). présenter ses salutations grētan > a.m. greet, v.h.a. gruozan > all.m. grüssen {Vf1}, v.s. grōtian, v.fr. grēta (Vf1).