samaritain

samaritain, adj. et n.


1. adj. samaritanisc.


2.
n. Samaritain samaritanisc man (m. th. rac.). Samaritains Samaringas/Samaritane/Samaritanisce.