sarrau

sarrau, n.


serc/syr(i)c (m.) > a.m. sark, v.n. serkr (m.) ♦ s(i)erce/syr(i)ce (f. ōn) > a.m. sark ♦ smoc (m.) > a.m. smock, v.n. smokkr, v.h.a. smoccho.