figuré

figuré, adj.


(métaphorique, allégorique) (ge)bīcnendlic(ge)bīcni(g)endlicgehīwed gehīwendlic gerȳn(e)lichīwlic tācni(g)endlicþēawlic. langage figuré (ge)bīcnung/(ge)bē(a)cnung/bēacneng/(ge)bȳcnung (f. ō). au figuré getācnigendlīce mǣgwlitlīce/mēgwlitlīceþurh getācnunge.