, adv.


1. geond/gi(e)nd, got. jaind, jaindrē ♦ geonofer hidergeond þǣr/þār(a)/þēr > a.m. there, got. þar, þaruh, v.n. þar, v.h.a. thār/dār, thara/dara, v.s. thār, v.fr. thēr ♦ þi(e)der/þyder/þadder/þæder > a.m. thither ♦ þid(e)res/þædresþider geondþiderweard(es).
là où
hwǣr > a.m. where, got. ƕar, v.n. hvar, v.h.a. hwār, v.s. hwār, v.fr. hwēr ♦ hwider/hwidre/hweder/hwyder > a.m. whither ♦ tō hwæstō þæs þeþǣr ← ♦ þider ←. de là, loc. adv. heonan/heonon/heonen/heonun/hi(o)nan/hinon/hine > a.m. hence, v.h.a. hin(n)an > all.m. hinnen, v.s. hinan ♦ forþ > a.m. forth, v.s. forđ, v.fr. forth/ford ♦ þanon/þanan/þ(e)onan/þanun/þ(e)onen > a.m. thence, v.h.a. thanān/danān, thana/dana > all.m. dannen, v.s. thanan, v.fr. thana ♦ þǣrof > a.m. thereof. à partir de là þanon ←. partant de là, loc. adj. þanonweard/þananweard. près de là be ūtanon/in ymbhwyrfteon ymbegangþǣrābūtan > a.m. thereabout ♦ þǣr onbūtan (þǣr) ymbūtanūtan ymb(e)/emb(e)/umb(e), v.n. um(b), v.h.a. umbi/umbe > all.m. um. jusque là oþ þæt.


2.
 là-bas (LOCATIF) geon geond ← ♦ geonofer hidergeond þǣr ← ♦ þǣræt > a.m. thereat ♦ þi(e)der ← ♦ þid(e)res ← ♦ þider geondþiderweard(es). (DIRECTIONNEL) þǣrtō > a.m. thereto. là-dedans þǣrbinnan þǣrinne/þērinne > a.m. therein, v.h.a. dārinne, tharain > all.m. darin ♦ þǣron > a.m. thereon ♦ þǣroninnan þǣr wiþinnanþiderin(n). là-dessous þǣr under > a.m. thereunder. là-dessus (LOCATIF) þǣr oferþǣron > a.m. thereon ♦ þǣr on ufenanþǣronuppan þǣrūp þǣruppan > a.m. thereupon ♦ þǣruppe. là-dessus (TEMPOREL : alors, sur ce) hērwiþ > a.m. herewith.