pâle

pâle, adj.


ǣhīwe blǣc/blāc > a.m. bleak ♦ blāt blātende hīwlēas hwīt > a.m. white, got. ƕeits, v.n. hvítr, v.h.a. hwīz > all.m. weiss, v.s. hwīt, v.fr. hwīt ♦ wan(n)iht. (TEINT) ǣblǣce/ǣblec. être pâle blāt(i)an (Vf). être/devenir pâle āblācian (Vf2).